Statut

(neslužbeni prijevod s francuskog izvornika)

Članak 1.

Udruga nosi naziv “Hrvatsko društvo Luksemburg” i neprofitna je organizacija. Sjedište joj je u Luksemburgu.

Članak 2.

Udruga ima sljedeći cilj:
– razvoj i promocija trgovine, suradnje i aktivnosti iz područja kulture, građanstva, sporta i solidarnosti u prvom redu između Republike Hrvatske i Velikog Vojvodstva Luksemburga te između hrvatske zajednice u Luksemburgu i stanovnika Velikog Vojvodstva Luksemburga, a osobito kroz organiziranje ili sudjelovanje na sajmovima, izložbama, konferencijama, obrazovnim i drugim aktivnostima s nakanom ostvarivanja i unapređenja navedenih ciljeva.
Udruga može obavljati sve aktivnosti koje izravno ili neizravno pridonose njenim ciljevima, a posebno pomagati i iskazati interes za bilo kakve slične aktivnosti i pridružiti se onim organizacijama koje potpuno ili djelomično ostvaruju slične ciljeve.

Članak 3.

Udruga provodi svoje aktivnosti uz strogu političku, ideološku i vjersku neovisnost.

Članak 4.

Udruga ima redovite, pridružene i počasne članove:
– Osnivači i redoviti članovi, dalje u tekstu: “članovi”, upisuju se u registar članova nakon što Predsjedništvo prihvati njihov zahtjev za pristupanje izrađen u usmenom ili pisanom obliku, uključujući i elektronički. Broj članova ne može biti manji od tri. Oni imaju obvezu plaćanja godišnje članarine čiji iznos određuje Opća skupština, a koji ne može biti veći od 100 eura. Članove se poziva na sjednice Opće skupštine. Oni imaju pravo glasanja te mogu biti birani na dužnosti u udruzi.
– Pridruženi članovi su informirani o svim aktivnostima udruge i imaju pravo sudjelovati u njima. Poziva ih se na sjednice Opće skupštine, ali nemaju pravo glasanja te ne mogu biti birani na dužnosti u udruzi. Ako uplati godišnju članarinu pridruženi član postaje redovitim članom udruge.
– Počasni članovi, koje imenuje Opća skupština, su sve one osobe koje su dale moralnu vrijednost udruzi ili su na izuzetan način doprinijeli ostvarenju njenih ciljeva. Oni su pozvani sudjelovati na sjednicama Opće skupštine, ali nemaju pravo glasanja te ne mogu biti birani na dužnosti u udruzi.

Članak 5.

Članovi imaju pravo istupiti iz udruge u bilo kojem trenutku, slanjem svoje pisane istupnice Predsjedništvu. Smatra se da je član istupio nakon što u razdoblju od 3 (tri) mjeseca od dana dospijeća odbije platiti obveznu članarinu.

Članak 6.

Članove se može isključiti iz udruge ako na bilo koji način ozbiljno naštete njenim interesima. Od donošenja prijedloga za isključenje od strane Predsjedništva, do donošenja konačne odluke na Općoj skupštini, oni nemaju pravo tražiti povrat sredstava ili novca koje su doprinijeli udruzi.

Članak 7.

Članovi koji su istupili ili su isključeni ne smiju ni na koji način ugrožavati postojanje udruge i nemaju pravo potraživati povrat bilo kakvih svojih ulaganja ili uplaćenih članarina.

Članak 8.

Godišnju članarinu određuje Opća skupština. Ona ne može biti veća od 100 eura.

Članak 9.

Opću skupštinu, koju čine svih članovi, saziva Predsjedništvo redovito jednom godišnje, a izvanrednu kad god to interesi udruge zahtijevaju, ili kad petina članova to zatraži kroz pisani zahtjev Predsjedništvu.

Članak 10.

Poziv se upućuje najmanje 14 dana prije datuma određenog za opću skupštinu, putem obične ili elektroničke pošte uz navođenje prijedloga dnevnog reda.

Članak 11.

Svi pisani prijedlozi potpisani od strane najmanje jedne dvadesetine članova navedenih u posljednjem godišnjem popisu moraju se staviti na dnevni red. Ne mogu se donositi odluke o temama koje nisu stavljene na dnevni red.

Članak 12.

Opća skupština odlučuje o sljedećim pitanjima:
– izmjene i dopune Statuta i internih pravilnika,
– izbor i razrješenje članova Predsjedništva i revizora blagajne,
– odobravanje proračuna i financijskog izvještaja,
– raspuštanje udruge,
– program aktivnosti,
– isključenje člana,
– imenovanje počasnih članova.

Članak 13.

Glavna skupština može valjano odlučivati o izmjenama i dopunama statuta ako su prijedlozi izmjena izričito navedeni u pozivu te ako na sastanku sudjeluje dvije trećine članova. Izmjene se usvajaju dvotrećinskom većinom glasova. Ako dvije trećine članova nisu prisutni ili zastupani na prvom sastanku, može se sazvati drugi sastanak koji može odlučivati bez obzira na broj prisutnih članova; u ovom slučaju odluka će biti predmetom odobrenja građanskog suda.
Međutim, ako je amandman se odnosi na jedan od ciljeva za koje je formirana udruga, odnosno o prestanku, ti članci mogu se mijenjati na sljedeći način:
a) drugi sastanak će biti valjan ako je nazočna najmanje polovica članova udruge;
b) odluka se u oba slučaja može donijeti jedino tročetvrtinskom većinom nazočnih članova;
c) ako na drugom sastanku nije nazočno dvije trećine članova odluka mora biti odobrena od strane građanskog suda.

Članak 14.

Odluke skupštine dostavljaju se članovima i trećim osobama poštom ili elektroničkim putem.

Članak 15.

Udrugom upravlja Predsjedništvo koje bira Opća skupština na vrijeme od tri (3) godine. Predsjedništvo se sastoji od predsjednika, potpredsjednika, tajnika, blagajnika i najviše tri člana koji se biraju natpolovičnom većinom članova nazočnih ili zastupanih na skupštini.
Ako Predsjedništvo nije dostiglo maksimalni broj članova, može kooptirati nove članove koji imaju savjetodavnu ulogu do sljedeće skupštine, koja će potvrditi ili osporiti njihovu funkciju.

Članak 16.

Predsjedništvo, koje se sastaje na inicijativu predsjednika ili dvije trećine članova, može valjano odlučivati ako je nazočno ili zastupano najmanje dvije trećine njegovih članova. Sve odluke moraju se donijeti apsolutnom većinom.

Članak 17.

Predsjedništvo upravlja poslovanjem i imovinom udruge, u skladu s odlukama Opće skupštine.

Članak 18.

Predsjedništvo zastupa udrugu u odnosima s trećim stranama. Da bi udruga bila valjano obvezana prema njima, obvezni su potpisi dvaju dužnosnika.
Međutim, svakodnevno upravljanje udrugom može se delegirati od strane Predsjedništva, uz isključenje svih drugih ovlasti, na partnera ili treću stranu.

Članak 19.

Predsjedništvo jednom godišnje podnosi Općoj skupštini na usvajanje izvještaj o radu, financijski izvještaj za proteklu financijsku godinu i proračun za sljedeću godinu.
Financijska godina počinje 1. siječnja svake godine. Računi se zatvaraju 31. prosinca i upućuju se Općoj skupštini na usvajanje.
Skupština imenuje dva revizora za pregled blagajne. Njihov mandat nespojiv je s mjestom člana aktualnog Predsjedništva.

Članak 20.

U slučaju prestanka udruge, imovina će se nakon namirenja potraživanja upotrijebiti za humanitarnu namjenu.

Članak 21.

Popis članova izrađuje svake godine na dan 31. prosinca, navođenjem promjena koje su se dogodile.

Članak 22.

Sredstva udruge su:
– članarine,
– subvencije i potpore,
– donacije ili ostavštine u njenu korist,
– samofinanciranje i drugi zakonski dopušteni izvori prihoda.

Članak 23.

Sve dužnosti u tijelima udruge dobrovoljne su prirode i ne uključuju bilo kakve naknade.

Članak 24.

Za sve što nije propisano ovim statutom može se pozvati na zakon od 21. travnja 1928. o udrugama i neprofitnim zakladama s njegovim izmjenama, kao i na važeće interne pravilnike odobrene na posljednjoj sjednici opće skupštine.

U Luksemburgu, 14. listopada 2017.

Hrvatsko društvo Luksemburg
Anđelko Markulin, predsjednik