Porezna pitanja i računovodstvo

Na upite nekolicine naših članova o nedavnim izmjenama u poreznim propisima prikupili smo javno dostupne informacije, s nadom da će vam biti od koristi.

Predsjednica Republike Hrvatske je 6. prosinca 2016. proglasila Opći porezni zakon, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine i donijet je kao dio paketa zakona iz nacionalnog programa reformi. Većina stručne javnosti drži da u njemu nema nekih većih promjena (TEB, Informator, Institut za javne financije) usporedi li se s Općim poreznim zakonom iz 2008. godine.

No, na nekoliko stvari je potrebno upozoriti. Generalni konzulat Republike Hrvatske u Stuttgartu uputio je u prosincu 2016. dopis Ministarstvu vanjskih i europskih poslova RH u kojemu navodi da u posljednje vrijeme zaprima sve veći broj upita hrvatskih državljana o obvezi plaćanja poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj za osobe kojima se osobni dohodak isplaćuje u inozemstvu od strane inozemnog poslodavca. Isto tako Konzulat moli da mu se odgovori na sljedeća pitanja, koja su relevantna i za dio Hrvata u Luksemburgu:

  • Jesu li osobe koje su u nadležnoj policijskoj postaji ili putem konzulata RH prijavile privremeni odlazak izvan RH obvezne plaćati porez na dohodak i u RH, odnosno razliku poreza na dohodak?
  • Ukoliko nisu obvezne, jesu li obvezne podnijeti zahtjev za ispis iz poreznog registra?
  • Može li se zahtjev za ispis iz poreznog registra podnijeti putem opunomoćenika ili isključivo osobno?
  • Koje sve dokumente treba priložiti zahtjevu za ispis iz poreznog registra?

Ministarstvo je dopis proslijedilo Poreznoj upravi Ministarstva financija RH, koja je izradila službeno mišljenje. Iz njega ćemo citirati nekoliko segmenata:

  1. Između RH i SR Njemačke u primjeni je od 01.01.2007. godine Ugovor između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu. Člankom 15. Ugovora propisano je da se u skladu s odredbama članaka od 16. do 19., Ugovora plaće i slična primanja koje rezident države ugovornice ostvaruje od nesamostalnog rada oporezuju samo u toj državi (državi rezidentnosti), osim kada se radi o nesamostalnom radu u drugoj državi ugovornici (državi izvora).
  2. Istovrstan ugovor Hrvatska je potpisala s Luksemburgom te se primjenjuje od 1. siječnja 2017. I tu je člankom 15. propisano da se u skladu s odredbama članaka 16., 18. i 19., plaće, nadnice i druga slična primanja, koje rezident države ugovornice ostvari nesamostalnim radom, oporezuju samo u toj državi, osim ako se nesamostalni rad obavlja u drugoj državi ugovornici. Dakle, do ove godine tog ugovora nije bilo i za svaki konkretni slučaj potrebno je dobro proučiti propise koji su bili na snazi do 2016.
  3. U situaciji da je nedvojbeno da je porezni obveznik porezni rezident SR Njemačke Porezna uprava RH izvršit će promjenu statusa rezidentnosti u Registru poreznih obveznika RH iz statusa „hrvatski rezident“ u status „njemački rezident“. Analogijom, isto vrijedi i za Luksemburg.
  4. Dohodak od nesamostalnog rada koji ostvari hrvatski rezident u SR Njemačkoj i koji se prema odredbama Ugovora može oporezivati u RH Njemačkoj bit će izuzet od oporezivanja u RH, a porezni obveznik, hrvatski rezident, je obvezan upisati se u Registar poreznih obveznika i na propisanom izvješću do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu dostaviti Poreznoj upravi podatke o ostvarenom dohotku i plaćenom porezu u inozemstvu.

Napominjemo da se za precizne porezne savjete najbolje obratiti licenciranim poreznim savjetnicima. Za prvu informaciju možete se obratiti i nama na info@hrvatska.lu.

Ako planirate otvoriti tvrtku u Luksemburgu i želite da vam računovodstvene poslove vodi netko tko razumije hrvatski jezik, možete se obratiti sljedećim tvrtkama:
ComptaPro
Računovodstvo Klaudija Andrejević
KC Gest