Statut

(neslužbeni prijevod francuskog izvornika pročišćenog teksta od 14. listopada 2017.)

Članovi osnivači:
Babić Milenko, 53 rue d’viaduc, L-4343 Esch-sur-Alzete, krovopokrivač, Hrvat
Babić Nevena, 53 rue d’viaduc, L-4343 Esch-sur-Alzete, elektrotehničar, Hrvat
Božić Pavo, 7 cite wakelter, L-6982 Oberanven, zidar, Hrvat
Ferenc Ivan, 16 rue de l’eglise, L-9650 Esch-sur-Sûre, električar, Hrvat
Radman Drago, 4 rue d’Schio, L-4804 Rodange, varilac-trgovac, Hrvat
Tunjić Pero, 34 rue Gabriel Lippman, L-1943 Luxembourg, tehničar, Hrvat

ovime osnivaju neprofitnu udrugu, uređenu odredbama Zakona od 21. travnja 1928., kako je izmijenjen, i ovim Statutom.

Članak 1.

Naziv udruge glasi: Hrvatsko društvo Luksemburg neprofitna udruga. Sjedište joj je u Luxembourgu.

Članak 2.

Udruga ima sljedeću svrhu:
– razvoj i promicanje društvenih, kulturnih, građanskih, sportskih i solidarnih razmjena, odnosa i aktivnosti ponajprije između Republike Hrvatske i Velikog Vojvodstva Luksemburga te između hrvatske zajednice u Luksemburgu i stanovnika Velikog Vojvodstva Luksemburga, a osobito organiziranjem ili sudjelovanjem na sajmovima, izložbama, konferencijama, obrazovnim i drugim aktivnostima koje omogućavaju ostvarivanje i razvoj navedenih ciljeva.
Udruga može obavljati sve aktivnosti koje izravno ili neizravno pridonose njezinim ciljevima, a posebno pomagati i iskazati interes za bilo kakve slične aktivnosti i pridružiti se onim organizacijama koje potpuno ili djelomično ostvaruju slične ciljeve.

Članak 3.

Udruga provodi svoje aktivnosti uz strogu političku, ideološku i vjersku neovisnost.

ČLANOVI

Članak 4.

Udruga ima redovite, pridružene i počasne članove:
– Osnivači i redoviti članovi, dalje u tekstu: “članovi”, primaju se u članstvo nakon što Predsjedništvo prihvati njihov zahtjev za pristupanje podnesen usmeno ili u pisanom obliku, uključujući i elektronički. Broj članova ne može biti manji od tri. Članovi su dužni plaćati godišnju članarinu čiji iznos određuje Opća skupština, a koji ne može biti veći od 100 eura. Članove se poziva na sjednice Opće skupštine. Oni imaju pravo glasa te mogu biti birani na dužnosti u udruzi.
– Pridružene članove obavještava se o svim aktivnostima udruge i imaju pravo sudjelovati u njima. Poziva ih se na sjednice Opće skupštine, ali nemaju pravo glasa i ne mogu biti birani na dužnosti u udruzi. Ako uplati godišnju članarinu, pridruženi član postaje redovitim članom udruge.
– Počasni članovi, koje imenuje Opća skupština, sve su one osobe koje udruzi daju moralnu vrijednost ili su na izuzetan način doprinijeli ostvarenju njezinih ciljeva. Oni se pozivaju na sjednice Opće skupštine, ali nemaju pravo glasa i ne mogu biti birani na dužnosti u udruzi.

Članak 5.

Članovi imaju pravo istupiti iz udruge u bilo kojem trenutku, slanjem svoje pisane istupnice Predsjedništvu. Smatra se da je član istupio nakon što u razdoblju od 3 (tri) mjeseca od dana dospijeća odbije platiti obveznu članarinu.

Članak 6.

Članove se može isključiti iz udruge ako na bilo koji način ozbiljno naštete njezinim interesima. Od donošenja prijedloga Predsjedništva za isključenje, do donošenja konačne odluke na Općoj skupštini dvotrećinskom većinom glasova automatski se suspendiraju sve njegove dužnosti u udruzi.

Članak 7.

Redoviti članovi koji su istupili ili su isključeni ne smiju ni na koji način ugrožavati postojanje udruge i nemaju nikakva prava u pogledu njezine imovine ili uplaćenih članarina.

Članak 8.

Godišnju članarinu određuje Opća skupština. Ona ne može biti veća od 100 eura.

OPĆA SKUPŠTINA

Članak 9.

Opću skupštinu, koju čine svih članovi, saziva Predsjedništvo redovito jednom godišnje, a izvanrednu kad god to interesi udruge zahtijevaju ili kad to od Predsjedništva pisano zatraži petina članova.

Članak 10.

Poziv se upućuje najmanje 14 dana prije datuma određenog za sjednicu Opće skupštine, običnom ili elektroničkom poštom uz navođenje prijedloga dnevnog reda.

Članak 11.

Svi pisani prijedlozi koje potpiše najmanje dvadesetina članova navedenih u posljednjem godišnjem popisu moraju se staviti na dnevni red. Ne mogu se donositi odluke o temama koje nisu stavljene na dnevni red.

Članak 12.

Opća skupština obvezno odlučuje o sljedećim pitanjima:
– izmjene i dopune Statuta i internih pravilnika,
– imenovanje i opoziv članova Predsjedništva i revizora blagajne,
– odobravanje proračuna i financijskog izvještaja,
– raspuštanje udruge,
– program aktivnosti,
– isključenje člana,
– imenovanje počasnih članova.

Članak 13.

Opća skupština može valjano odlučivati o izmjenama i dopunama statuta samo ako je sadržaj izmjena izričito naveden u pozivu i ako na sjednici sudjeluju dvije trećine članova. Izmjene i dopune usvajaju se dvotrećinskom većinom glasova. Ako dvije trećine članova nisu prisutni ili zastupani na prvoj sjednici, može se sazvati druga sjednica koja može odlučivati bez obzira na broj prisutnih članova; u tom slučaju odluka će biti predmetom odobrenja građanskog suda.
Međutim, ako se izmjena ili dopuna odnosi na jedan od ciljeva za koje je osnovana udruga, odnosno na njezino raspuštanje, ta pravila mogu se izmijeniti na sljedeći način:
a) druga sjednica bit će valjana ako je nazočna najmanje polovica članova udruge;
b) odluka se u oba slučaja može donijeti jedino tročetvrtinskom većinom nazočnih članova;
c) ako na drugoj sjednici nisu nazočne dvije trećine članova odluka mora biti odobrena od strane građanskog suda.

Članak 14.

Odluke skupštine dostavljaju se članovima i trećim osobama poštom ili elektroničkim putem.

PREDSJEDNIŠTVO

Članak 15.

Udrugom upravlja Predsjedništvo koje bira Opća skupština na vrijeme od tri (3) godine. Predsjedništvo se sastoji od predsjednika, potpredsjednika, tajnika, blagajnika i najviše tri člana koji se biraju natpolovičnom većinom nazočnih ili zastupanih članova na sjednici Opće skupštine.
Ako Predsjedništvo nije dosegnulo maksimalni broj članova, ono može kooptirati nove članove koji imaju savjetodavnu ulogu do sljedeće Opće skupštine, koja će potvrditi ili osporiti njihovu funkciju.

Članak 16.

Predsjedništvo, koje se sastaje na inicijativu predsjednika ili dvije trećine članova, može valjano odlučivati ako su nazočne ili zastupane najmanje dvije trećine njegovih članova. Sve odluke moraju se donijeti apsolutnom većinom.

Članak 17.

Predsjedništvo upravlja poslovanjem i imovinom udruge, u skladu s odlukama Opće skupštine.

Članak 18.

Predsjedništvo zastupa udrugu u odnosima s trećim stranama. Da bi udruga bila valjano obvezana prema njima, obvezni su potpisi dvaju aktivnih članova Predsjedništva.
Svakodnevno upravljanje udrugom Predsjedništvo može delegirati, uz isključenje svih drugih ovlasti, na redovitog člana ili treću osobu.

Članak 19.

Predsjedništvo jednom godišnje podnosi Općoj skupštini na odobrenje izvještaj o radu, financijski izvještaj za proteklu financijsku godinu i proračun za sljedeću godinu.
Financijska godina počinje 1. siječnja svake godine. Računi se zatvaraju 31. prosinca i upućuju se Općoj skupštini na odobrenje.
Skupština imenuje dva revizora za pregled blagajne. Njihov mandat nespojiv je s mjestom člana aktualnog Predsjedništva.

Članak 20.

U slučaju raspuštanja udruge, imovina će se nakon namirenja potraživanja upotrijebiti za humanitarnu namjenu.

Članak 21.

Popis članova izrađuje svake godine na dan 31. prosinca, navođenjem promjena koje su se dogodile.

Članak 22.

Sredstva udruge su, među ostalim:
– članarine,
– subvencije i potpore,
– donacije ili zapisi (legati) u njezinu korist,
– samofinanciranje i drugi zakonski dopušteni izvori prihoda.

Članak 23.

Sve dužnosti u tijelima udruge dobrovoljne su prirode i ne uključuju bilo kakve naknade.

Članak 24.

Za sve što nije propisano ovim statutom primjenjuje se Zakon od 21. travnja 1928. o neprofitnim udrugama i zakladama s njegovim izmjenama, kao i važeći interni pravilnici odobreni na posljednjoj sjednici Opće skupštine.

U Luxembourgu 14. listopada 2017.

Hrvatsko društvo Luksemburg
Anđelko Markulin, predsjednik